BEMIDDELING in FAMILIEZAKEN

Wat is bemiddeling?
Bemiddeling is een methode om conflicten op te lossen die gebaseerd is op samenwerking waarbij een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, de partijen helpt om zelf een overeenkomst uit te werken die voor elkeen bevredigend is. Bemiddeling is gebaseerd op drie principes:

Cliënten onderhandelen zelf en nemen zelf beslissingen. De bemiddelaar is de beheerder van de onderhandelingen en onderhandelt zelf niet mee, stelt geen oplossingen voor of overtuigt hen niet van zijn beste oplossing.
De bemiddelaar is de bewaker van andermans onderhandelingen.

Beide partners hebben evenveel invloed. De bemiddelaar verhindert dat er misbruik gemaakt wordt van eventuele machtsposities en maakt machtsonevenwichten hanteerbaar.
De bemiddelaar is een evenwichtsbewaker.

De cliënten moeten beschikken over zoveel mogelijk informatie zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. De bemiddelaar geeft informatie op een strategische manier en wikt en weegt welke informatie op welk moment kan worden gegeven gelet op het voor de bemiddeling gewenste effect.
De bemiddelaar is een informatiebewaker.

Toepassingsgebied
Bemiddeling in familiezaken kan worden aangewend bij conflicten die zich voordoen  tussen partners naar aanleiding van de feitelijke scheiding of echtscheiding, bij conflicten tussen grootouders en (klein)kinderen, bij conflicten tussen ouders omtrent de verblijfs- of onderhoudsregeling voor de kinderen (= ouderschapsbemiddeling)
Bemiddeling wordt vooral toegepast in het kader van de echtscheiding met onderlinge toestemming.

Wetgeving
Bij wet van 21/2/2005 werden de artikelen 1730-1737 Ger.Wb ingevoerd waarbij voorzien wordt in de vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling.
De vrijwillige bemiddeling is een bemiddeling gestart op initiatief van de partijen terwijl de gerechtelijke bemiddeling is opgestart tijdens de loop van de gerechtelijke procedure met tussenkomst van de rechtbank.
De vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid staan centraal.
De bemiddelaar in familiezaken wordt door de rechter aangewezen op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen.

De bemiddelaar
De bemiddelaar-advocaat of welzijnswerker zorgt ervoor dat beide echtgenoten met elkaar kunnen communiceren op een respectvolle manier en op basis van de exacte juridische informatie.
Bemiddelaars vermijden conflict verhogende tussenkomsten en helpen de cliënten om met respect voor elkaars belangen én deze van de kinderen een overeenkomst te sluiten.
Het is de bedoeling dat deze bemiddeling resulteert in een evenwichtige overeenkomst.
Enkel advocaten die een bijkomende opleiding gevolgd hebben, georganiseerd door de vereniging voor Vlaamse Balies, en die naderhand geaccrediteerd worden door de commissie bemiddeling in familiezaken mogen de titel advocaat-bemiddelaar in familiezaken voeren.
Zij staan onder controle van deze commissie en zijn gebonden door een reglement bemiddeling in familiezaken. De lijst kan geraadpleegd worden op www.juridat.be/bemiddeling