ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING (EOT)

Echtgenoten die beslissen om met onderlinge toestemming uit de echt te scheiden zijn verplicht om een totaalakkoord te sluiten over alle gevolgen van hun breuk en dit o.a. over de (on)roerende goederen, ouderlijk gezag, verblijf en onderhoudsgeld kinderen, persoonlijk onderhoudsgeld, belastingen, erfrecht, schulden, handelszaak ….

De overeenkomst kan opgemaakt worden met de tussenkomst van een notaris, advocaat, advocaat-bemiddelaar, welzijnswerker-bemiddelaar waarna deze wordt neergelegd ter griffie van de familierechtbank naar keuze en de procedure voor de rechtbank gestart wordt.

De procedure  is volledig schriftelijk indien de echtgenoten bij het indienen van het verzoekschrift meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven en is in de andere gevallen beperkt tot één persoonlijke verschijning van de echtgenoten voor de rechtbank.

Deze echtscheidingsvorm is behouden door de nieuw wet van 27 april 2007 doch er zijn wel een aantal aanpassingen gebeurd , waarvan de voornaamste zijn:
- afschaffing van de minimumleeftijd van 20 jaar en van de minimumduur van het huwelijk van twee jaar
- de persoonlijke onderhoudsbijdrage te betalen aan de ex-echtgeno(o)t(e) wordt in principe wijzigbaar wanneer zich na echtscheiding nieuwe omstandigheden voordoen onafhankelijk van de wil van de partijen waardoor het bedrag ervan niet meer is aangepast, tenzij er uitdrukkelijk van deze mogelijkheid afstand werd gedaan in de overeenkomst.