ONDERHOUDSPLICHT

De ex-echtgenoot die behoeftig is kan een onderhoudsuitkering vorderen van de andere ex-echtgenoot.

In drie gevallen kan daarvan afgeweken worden:
- De wetgever heeft inzake de grondslag van de onderhoudsuitkering geen volledige loskoppeling van het schuldbeginsel doorgevoerd. Het verzoek om een uitkering te bekomen kan geweigerd worden indien het bewijs wordt geleverd dat de verzoeker een zware fout heeft begaan.

- Het verzoek om een uitkering te krijgen moet door de rechtbank geweigerd worden indien de behoeftige echtgenoot schuldig bevonden is aan feiten van partnergeweld bij een in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke beslissing.

- Het verzoek om een uitkering te krijgen kan geweigerd worden indien aangetoond wordt dat de staat van behoefte het gevolg is van een beslissing die eenzijdig genomen werd door de behoeftige ex-echtgenoot zonder dat deze keuze gerechtvaardigd is door de noden van het gezin bv. vrijwillig halftijds werken terwijl de kinderen reeds uithuizig zijn.

 

De wet voorziet geen concrete formule om het bedrag van het onderhoudsgeld te berekenen.
Het bedrag wordt bepaald rekening houdend met de inkomsten en de mogelijkheden van beide ex-echtgenoten en met de economische terugval van de uitkeringsgerechtigde. Het kan maximaal 1/3 van de inkomsten van de  onderhoudsplichtige bedragen.

Een van de belangrijkste innovaties van de nieuwe echtscheidingswet is dat het recht op onderhoudsuitkering na echtscheiding beperkt wordt in tijd in die zin dat de maximumduur van de uitkering beperkt is tot de duur van het huwelijk.
Deze termijn kan enkel verlengd worden indien er buitengewone omstandigheden bewezen worden.

De onderhoudsuitkering wordt jaarlijks geïndexeerd, behoudens indien de rechtbank uitdrukkelijk anders oordeelt en is wijzigbaar indien er nieuwe omstandigheden zijn onafhankelijk van de wil van de partijen en het bedrag van de uitkering moet worden aangepast, bv. wegens ziekte of werkloosheid.

De onderhoudsuitkering vervalt definitief en automatisch indien de onderhoudsgerechtigde een nieuw huwelijk aangaat.
Als de onderhoudsgerechtigde feitelijk samenleeft met een andere persoon ‘als waren zij gehuwd’ dan kan de rechtbank de onderhoudsuitkering beëindigen.

De ex- partners kunnen de modaliteiten van de persoonlijke onderhoudsbijdrage regelen bij overeenkomst, al dan niet rekening houdend met voormelde wettelijke principes.
Indien dit niet mogelijk is zal de rechtbank een beslissing treffen en dit uiteraard gebaseerd op de wettelijke bepalingen.