WETTELIJK SAMENWONEN

De wettelijke samenwoning is enkel mogelijk tussen twee personen en wordt aangegaan door een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning die de samenwonenden overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeenschappelijke woonplaats.

De ambtenaar onderzoekt of de partijen niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning.

De wettelijke samenwoning wordt in het bevolkingsregister vermeld.

Gelijklopend doch beperkter dan de plichten die er voor gehuwden bestaan hebben wettelijk samenwonenden volgende plichten:
- bijdragen in de lasten van het gemeenschappelijk leven naar evenredigheid van hun middelen;
- bescherming van de gezinswoning en van de huisraad: zelfs als één van de partners uitsluitend eigenaar is van de gezinswoning kan deze niet verkocht worden of met een hypotheek bezwaard worden zonder toestemming van de andere partner;
- hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de huishouding: elke partner kan door de schuldeiser aangesproken worden om de schuld volledig te vereffenen.

Deze verplichtingen zijn slechts relatief gezien de wettelijke samenwoning eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter door de partijen kan worden beëindigd.
De verplichtingen houden vanaf dat moment op te bestaan.